Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony OGŁOSZENIE - Ustny Przetarg Ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rywoczyny, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie - Aktualności - Urząd Gminy Działdowo.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-01-31

OGŁOSZENIE - Ustny Przetarg Ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rywoczyny, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz § 4 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) w związku z art. 2a, ust. 1,2 i 4, art. 2b, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052)

Wójt Gminy Działdowo

ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rywoczyny, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie. W ewidencji gruntów działka, oznaczona jest numerem 15/2 o powierzchni 0,60 ha. Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla w/w nieruchomości księgę wieczystą, oznaczoną nr EL1D/00036997/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo nieruchomość oznaczona jest symbolami: R - tereny rolne, W1 - wody - staw.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją wobec niej zobowiązania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.000,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpinie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiatek złotych.

Nabywcą nieruchomości może być osoba spełniająca wymogi ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego czyli:

1) Rolnik indywidualny będący właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, której powierzchnia nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego wraz z powierzchnią nabywanej nieruchomości rolnej nie przekroczy powierzchni 300 ha użytków rolnych, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której położona jest nieruchomość i osobiście prowadzi to gospodarstwo;

2) Osoba zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, która uzyskała zgodę Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 2a ust. 4 UKUR.

Nabywca nieruchomości rolnej zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052) oraz w celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które stanowią podstawę ustroju rolnego RP jak również dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby które spełniają warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy oraz zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 13.03.2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10, 13 - 200 Działdowo. Uczestnicy przetargu winni ponadto przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji przetargowej dowody osobiste.

Przystępujący do przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości 2.700,00 zł na konto Urzędu Gminy Działdowo BS Brodnica 70 9484 1121 2006 0140 8793 0002 do dnia 13 marca 2017 r. Wadium powinno być wniesione z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie najpóźniej w dniu 13 marca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Działdowo w dniu 15 marca 2017 r.

Przetarg odbędzie się dnia 17 marca 2017 r. o godz. 1000w budynku Urzędu Gminy Działdowo przy

ul. Księżodworskiej 10, pokój nr 11. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 15/2 obręb Rywoczyny przeprowadzony został dnia 9 grudnia 2016 r.

Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy

sprzedaży. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sądowe i notarialne pokrywa nabywca nieruchomości. Osoba wygrywająca przetarg będzie miała zaliczone wadium na poczet zakupu. Zwrot wadium dla osób, które przetargu nie wygrały nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i godzinie celem zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Działdowo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu informując niezwłocznie o zaistniałych przyczynach odwołania.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Działdowo oraz na tablicy ogłoszeń wsi Rywoczyny a także na stronach internetowych Urzędu.

Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 236970712.

 

Wójt Gminy Działdowo

Paweł Cieśliński   

   (-)                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Grajewska
 
  • Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna
  • EPUAP
  • Komenda Powiatowa Policji
  • powiatdzialdowski.pl
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
Urząd Gminy Działdowo
Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, warmińsko-mazurskie, tel. 23 697 07 00 , fax 23 697 07 01, sekretariat@ugdzialdowo.pl, www.gminadzialdowo.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA projekt i hosting: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x