Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / projekt
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony projekt - Urząd Gminy Działdowo.

 

Pobierz PDF

projekt

 

Wsparcie dla gminy Działdowo z Mechanizmu Finansowego EOG

Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej - gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo

Opis projektu:

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizacja prac termomodernizacyjnych odbywa się w budynkach:

 1. Publicznego Gimnazjum w m. Burkat,
 2. Świetlicy wiejskiej w m. Filice 26,
 3. Świetlicy wiejskiej w m. Krasnołąka 18,
 4. Świetlicy wiejskiej w m. Myślęta 10A,
 5. Świetlicy wiejskiej w m. Niestoja 22,
 6. Świetlicy wiejskiej w m. Pożary 16,
 7. Publicznego Gimnazjum im. A. Grubby w m. Sławkowo
 8. Świetlicy wiejskiej w m. Uzdowo 20.

Przewidziane do realizacji zostały następujące prace termomodernizacyjne:

 • ocieplenie przegród budynku,
 • modernizacja / wymiana stolarki okiennej,
 • modernizacja / wymiana stolarki drzwiowej,
 • wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne,
 • modernizacja instalacji wewnętrznych,
 • instalacja kotłów na biomasę,
 • informacja i promocja projektu,
 • nadzór inwestorski.

Koszt inwestycji wynosi 2 640 931 PLN

Wsparcie z MF EOG wynosi 2 112 774,80 PLN

Intensywność dofinansowania 80% kosztów kwalifikowanych

Realizacja prac inwestycyjnych odbywać się będzie w okresie maj 2015 r. – kwiecień 2016 r.

W wyniku realizacji projektu planowany efekt ekologiczny wynosić będzie:

Ograniczenie emisji CO2 – 664,75 Mg/rok

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 916,45 MWh/rok

- eea.jpg

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Project description:
Thermomodernization municipal public buildings - rural junior, high schools and community centers in the Municipality of Działdowo

As part of a project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area realization of energy-efficient refurbishment is carried out on buildings:

 1. Public High School in Burkat,
 2. Common country in Filice 26,
 3. Common village in Krasnołąka 18,
 4. Common village in Myślęta 10A,
 5. Common village in Niestoja 22,
 6. Common village in Pożary 16,
 7. Public Gymnasium. A. Grubby in Sławkowo,
 8. Common village in Uzdowo 20.


Planned for implementation have been following thermal modernization works:

 • insulation of walls of buildings,
 • modernization / replacement of windows,
 • modernization / replacement of the door woodwork,
 • replacement for the built-in energy-saving lighting,
 • modernization of internal systems,
 • installation of biomass boilers,
 • information and promotion of the project,
 • construction supervision.


The investment cost amounts to 2 640 931 PLN

Support from the EEA FM is 2 112 774.80 PLN

The intensity of co-financing of 80% of eligible costs.

Implementation of the investment works will take place in May 2015 to April 2016.

The project planned ecological effect shall be:
Reduction of CO2 emissions – 664,75 Mg / year

Production of energy from renewable sources – 916,45 MWh / year

Through the EEA Grants and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with the beneficiary countries in Europe. The three countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). For the period 2009-14, the EEA Grants and Norway Grants amount to €1.79 billion. Norway contributes around 97% of the total funding. Grants are available for NGOs, research and academic institutions, and the public and private sectors in the 12 newest EU member states, Greece, Portugal and Spain. There is broad cooperation with donor state entities, and activities may be implemented until 2016. Key areas of support are environmental protection and climate change, research and scholarships, civil society, health and children, gender equality, justice and cultural heritage.

 

Konferencja informacyjna

W dniu 3 czerwca 2015 roku odbyła się konferencja informacyjna na temat realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Miejscem konferencji była siedziba Urzędu Gminy Działdowo przy ulicy Księżodworskiej 10.

W konferencji uczestniczyło około 50 osób w tym przedstawiciele samorządów gmin, starostwa działdowskiego, sołtysi gminy Działdowo, nauczyciele ze szkół gminnych, urzędnicy gminni, przedstawicieli telewizji Regionalnej „Warmia i Mazury”, przedstawiciel gazety powiatowej „Tygodnik Działdowski”.  Konferencja poprzedzała sesję absolutoryjną Rady Gminy Działdowo.

Przedstawiono informację o MF EOG. Ukazano rolę funduszy EOG i funduszy norweskich w zmniejszaniu nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacnianiu relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie.

Przedstawiono projekt, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo” jego zakres, cel, efekty rzeczowe i ekologiczne, wielkość dofinansowania, w tym podano:

 • koszt inwestycji w wysokości 2 640 931 PLN
 • wysokość wsparcia z MF EOG w wysokości 2 112 774,80 PLN
 • wielkość intensywności dofinansowania tj. do 80% kosztów kwalifikowanych
 • okres realizacji prac inwestycyjnych maj 2015 r. – kwiecień 2016 r.
 • planowany efekt ekologiczny, który zostanie osiągnięty po wykonaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj.: ograniczenie emisji CO2 – 664,75 Mg/rok oraz produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 916,45 MWh/rok

W trakcie konferencji udostępnione były materiały promocyjne (ulotki) zawierające informujące o dofinansowanym projekcie.

The news conference

On 3 June 2015 the news conference was held on the implementation of the project under the name "Retrofitting public buildings - rural junior high schools and community centers in the Municipality of Działdowo" co-financed under the Operational Programme PL04 ​​"Saving energy and promoting renewable energy sources" from the EEA Financial Mechanism. The place of the conference was the seat of the commune Działdowo.

The conference was attended by about 50 people, including representatives of local municipalities, the county, village administrators commune Działdowo, teachers of municipal schools, municipal officials, representatives of the regional television "Warmia and Masuria," a representative of the district newspaper "Tygodnik Działdowski". The conference was preceded by a session of the Municipal Council Działdowo.

 It presents information on the EEA FM. It shows the role of the EEA funds and funds of Norwegian in reducing social and economic inequality and strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Europe.

 The project "Retrofitting public buildings - rural junior high schools and community centers in the Municipality of Działdowo"  its scope, purpose, material effects and ecological, financial contribution, including specified:

 • investment cost of EUR 2 640 931 PLN
 • amount of support from the EEA Financial Mechanism amounting to 2 112 774.80 PLN
 • the size of the intensity of the grant, ie. Up to 80% of eligible costs
 • duration of the investment works in May 2015 - April 2016
 • planned ecological effect, which is reached after a thermo-public buildings such: reduction of CO2 emissions - 664.75 Mg / year and the production of energy from renewable sources - 916.45 MWh / year

During the conference were made available promotional materials (leaflets) containing informing about co-financed project.

 Zwiększenie dofinansowania

 Gmina Działdowo otrzymała dnia 08.04.2016 r. pozytywną decyzję Ministerstwa Środowiska, działającego jako Operator Programu PL04, na rozszerzenie zakresu dofinansowanego projektu wraz z dodatkowym dofinansowaniem w formie dotacji w wysokości 607 448,30 PLN.

 

W ramach rozszerzenia Gmina Działdowo dołączyła do zakresu projektu budynek szkolny w mieście Turza Wielka. Zakres prac kwalifikowanych dotyczy:

 • ocieplenia ścian zewnętrznych,
 • ocieplenia poddasza oraz dachu,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz świetlików,
 • modernizacji kotła na biomasę o mocy 150 kW,
 • modernizacji c.o. w tym wymiana grzejników wraz z termozaworami oraz ocieplenie przewodów,
 • wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne o łącznej mocy 12,14 kW.

 

Rozszerzenie zakresu dofinansowanego projektu spowoduje wzrost wartości celu ogólnego poprzez zwiększoną redukcję emisji CO2 z wartości 664,75 MgCO2/rok na 840,96 MgCO2/rok oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych z wartości 916,45 MWh/rok na 1111,27 MWh/rok.

 

The municipality received Dzialdowo of 08 April 2016 positive decision of the Ministry of Environment acting as Operator Program PL04, on the extension of the co-financed the project with additional funding in the form of a grant in the amount of 607 448,30 PLN.
As an extension of Municipality Dzialdowo joined the scope of the project building school in Turza Wielka. The scope of work applies to qualified:

 • insulation of external walls,
 • insulation of the attic and roof,
 • replacement windows and doors and skylights,
 • modernization of biomass boiler with a capacity of 150 kW,
 • modernization of central heating radiators in this exchange with thermal insulation valves and pipes,
 • exchange of internal lighting to energy efficient with a total capacity of 12,14 kW.

Extending the scope of co-financed project will increase the overall objective through increased reduction in CO2 emissions from the 664,75 MgCO2/year to 840,96 MgCO2/year and increase production of renewable energy from the value of 916,45 MWh/year to 1 111,27 MWh/year.

 

Druga konferencja informacyjna

 

W dniu 26 października 2016 roku odbyła się druga  konferencja informacyjna na temat realizacji projektu pod nazwą : „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo” dofinansowanego w ramach  Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Konferencja odbyła się w  siedzibie Urzędu Gminy Działdowo przy ul. Księżodworskiej 10.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów powiatowego i gmin, sołtysi gminy Działdowo, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół gminnych, urzędnicy gminni.  Konferencja poprzedzała sesję Rady Gminy Działdowo.

Przedstawiono informację o MF EOG. Ukazano rolę  funduszy EOG i funduszy norweskich, Islandia, Liechtenstein i Norwegia w zmniejszaniu nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacnianiu relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie.

Przedstawiono rozszerzony projekt, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo”. Poinformowano o rozszerzeniu projektu o termomodernizacje budynku szkoły podstawowej w Turzy Wielkiej.  Pokazano fotografie budynku z przed termomodernizacji i w trakcie robót. Przedstawiono  zakres, cel, efekty rzeczowe i ekologiczne, wielkość dofinansowania  projektu w tym podano:

 • Koszt inwestycji wynosi 3 035 789,54 PLN wzrósł o 394 858,54 PLN
 • Wsparcie z MF EOG wynosi 2 428 631,63 PLN wzrosło o 315 856,83 PLN
 • Intensywność dofinansowania 80% kosztów kwalifikowanych
 • Realizacja prac inwestycyjnych odbywać się będzie w okresie luty 2015 r. – kwiecień 2017 r.
 • W wyniku realizacji projektu wzrósł  planowany efekt ekologiczny i wynosić będzie:
 • Ograniczenie emisji CO2 – 840,96 Mg/rok wzrosło o 176,21 Mg/rok
 • Produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 1111,27 MWh/rok wzrosła o 194,82 MWh/rok

W trakcie konferencji wyłożone zostały zaktualizowane ulotki zawierające informacje o projekcie.

 

Konferencja podsumowująca

 

 W dniu 23 lutego 2017 roku odbyła się trzecia - podsumowująca konferencja informacyjna na temat realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo” dofinansowanego w ramach  Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Konferencja odbyła się w  siedzibie Urzędu Gminy Działdowo, Działdowo ul. Księżodworska 10.

W konferencji wzięli udział radni Gminy Działdowo,  przedstawiciele samorządów powiatowego i gmin, sołtysi gminy Działdowo, przedstawiciele lokalnych środowisk gospodarczych, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół gminnych, urzędnicy gminni. Konferencja poprzedzała sesje rady gminy, na której prezentowano opracowany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Działdowo.

Przedstawiono informację o MF EOG. Ukazano rolę  funduszy EOG i funduszy norweskich, Islandia, Liechtenstein i Norwegia w zmniejszaniu nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacnianiu relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie.

Przedstawiono cały projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo” wraz z jego rozszerzeniem o termomodernizacje budynku Szkoły Podstawowej w Turzy Wielkiej. Zaprezentowano fotografie wszystkich budynków z przed termomodernizacji oraz po termomodernizacji. Przedstawiono zakres, cel, efekty rzeczowe i ekologiczne, wielkość dofinansowania projektu.

Koszt i dofinansowanie projektu ostatecznie wyniosły:

 • Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 004 978,73 PLN
 • Całkowite wsparcie z MF EOG wyniosło 2 403 982,98 PLN
 • Intensywność dofinansowania 80% kosztów kwalifikowanych.

Realizacja prac inwestycyjnych planowana od lutego 2015 roku do kwietnia 2017 roku odbywała się w okresie od lutego 2015 r. – września 2016 r. natomiast w lutym 2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

W wyniku realizacji projektu efekt ekologiczny wyniósł:

 • ograniczenie emisji CO2 – 840,96 Mg/rok
 • produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 1 111,27 MWh/rok


On February 23, 2017 was held the third - summarizing news conference on the implementation of the project under the name "Retrofitting public buildings - gymnasiums and community centers in rural commune Działdowo" co-financed under the Operational Programme PL04 "Saving energy and promoting renewable energy sources" from the EEA Financial Mechanism. The conference was held at the headquarters of the Commune Działdowo, Działdowo Księżodworska 10 Street.

The conference was attended by councilors of the Commune Działdowo, representatives of local county and municipalities, village administrators Działdowo municipalities, representatives of the local business community, principals and teachers of municipal schools, municipal officials. The conference was preceded by sessions of the municipal council, which presented the developed Plan for Low Carbon Economy Commune Działdowo.

It presents information on the EEA FM. It shows the role of funds of the EEA and Norwegian funding, Iceland, Liechtenstein and Norway in reducing social and economic inequality and the strengthening of bilateral relations with the beneficiary countries in Europe.

We presented the project "Retrofitting public buildings - gymnasiums and community centers in the rural commune Działdowo" along with its extension of modernization, building a primary school in the United Turza. They presented photographs of all the buildings before and after thermal modernization renovation. Presents the scope, purpose, material effects and environmental size of project financing.

The cost and financing of the project ultimately amounted to:

 • The total investment amounted to 3 004 978.73 PLN
 • Total support from the Ministry of Finance of the EEA amounted to 2 403 982.98 PLN
 • The intensity of co-financing of 80% of eligible costs.

Implementation of the planned investment work from February 2015 to April 2017 took place in the period from February 2015 - September 2016 and in February 2017 was held a conference summing up the project.

The project was the ecological effect:

 • Reduction of CO2 emissions - 840.96 Mg / year
 • Production of energy from renewable sources - 1 111.27 MWh / year
Urząd Gminy Działdowo

projekt - galeria

 
Gimnazjum w m. Burkat (przed termomodernizacją)
Gimnazjum w m. Burkat (przed termomodernizacją)
Gimnazjum w m. Burkat (przed termomodernizacją)
Gimnazjum w m. Burkat (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Filice (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Filice (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Filice (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Filice (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Krasnołąka (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Krasnołąka (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Krasnołąka (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Krasnołąka (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Myślęta (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Myślęta (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Myślęta (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Myślęta (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Niestoja (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Niestoja (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Niestoja (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Niestoja (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Pożary (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Pożary (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Pożary (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Pożary (przed termomodernizacją)
Publiczne Gimnazjum im. A. Grubby w m. Sławkowo (przed termomodernizacją)
Publiczne Gimnazjum im. A. Grubby w m. Sławkowo (przed termomodernizacją)
Publiczne Gimnazjum im. A. Grubby w m. Sławkowo (przed termomodernizacją)
Publiczne Gimnazjum im. A. Grubby w m. Sławkowo (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Uzdowo (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Uzdowo (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Uzdowo (przed termomodernizacją)
Świetlica wiejska w m. Uzdowo (przed termomodernizacją)
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Konferencja informacyjna - 3 czerwiec 2015
Gimnazjum w m. Burkat (po termomodernizacji)
Gimnazjum w m. Burkat (po termomodernizacji)
Gimnazjum w m. Burkat (po termomodernizacji)
Gimnazjum w m. Burkat (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Filice (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Filice (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Filice (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Filice (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Krasnołąka (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Krasnołąka (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Krasnołąka (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Krasnołąka (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Myślęta (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Myślęta (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Myślęta (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Myślęta (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Niestoja (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Niestoja (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Niestoja (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Niestoja (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Pożary (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Pożary (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Pożary (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Pożary (po termomodernizacji)
Publiczne Gimnazjum im. A. Grubby w m. Sławkowo (po termomodernizacji)
Publiczne Gimnazjum im. A. Grubby w m. Sławkowo (po termomodernizacji)
Publiczne Gimnazjum im. A. Grubby w m. Sławkowo (po termomodernizacji)
Publiczne Gimnazjum im. A. Grubby w m. Sławkowo (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Uzdowo (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Uzdowo (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Uzdowo (po termomodernizacji)
Świetlica wiejska w m. Uzdowo (po termomodernizacji)
Druga konferencja informacyjna
Druga konferencja informacyjna
Druga konferencja informacyjna
Druga konferencja informacyjna
Druga konferencja informacyjna
Druga konferencja informacyjna
Druga konferencja informacyjna
Druga konferencja informacyjna
Szkoła Podstawowa Turza Wielka
Szkoła Podstawowa Turza Wielka
Szkoła Podstawowa Turza Wielka
Szkoła Podstawowa Turza Wielka
Szkoła Podstawowa Turza Wielka
Szkoła Podstawowa Turza Wielka
Konferencja podumowująca
Konferencja podumowująca
Konferencja podumowująca
Konferencja podumowująca
Konferencja podumowująca
Konferencja podumowująca
Konferencja podumowująca
Konferencja podumowująca
 • Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna
 • EPUAP
 • Komenda Powiatowa Policji
 • powiatdzialdowski.pl
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
Urząd Gminy Działdowo
Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, warmińsko-mazurskie, tel. 23 697 07 00 , fax 23 697 07 01, sekretariat@ugdzialdowo.pl, www.gminadzialdowo.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA projekt i hosting: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x