Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Gmina / Rada Gminy
Zmień kontrast Zmień wielkość czcionki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Rada Gminy - Gmina - Urząd Gminy Działdowo.

 

Pobierz PDF

Rada Gminy

 
RADA GMINY DZIAŁDOWO - VII KADENCJA 2014 - 2018
 
Rada Gminy Działdowo jest organem stanowiącym i kontrolnym. Liczy 15 radnych.
 

Skład Rady Gminy Działdowo:
 
Przewodniczący Rady - ZIELIŃSKI Mirosław Franciszek   
Z-ca Przewodniczącego Rady - LIPOWSKA Ewa Teresa              
Z-ca Przewodniczącego Rady - GANCARZ Jadwiga  
Radny - BOĆKO Zbigniew       
Radna - CEGIEŁKA Alicja Irena              
Radny - CHYLIŃSKI Krystian                    
Radny - DOLIŃSKI Krzysztof                 
Radny - GIESEK Mariusz Jan                      
Radny - JABŁONOWSKI Paweł Saturnin                       
Radna - PAWŁOWSKA Dorota Wanda        
Radny - STAŃCZAK Piotr Mikołaj          
Radny -  STOKŁOS Mariusz      
Radna - SZKOTNICKA Iwona Małgorzata                    
Radna - WASIAK Krystyna                
Radna - ZIELSKA Elżbieta
 

KOMISJE RADY GMINY DZIAŁDOWO:
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący Komisji: Stańczak Piotr Mikołaj

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Pawłowska Dorota Wanda
Członek Komisji: Stokłos Mariusz
Członek Komisji: Chyliński Krystian
Członek Komisji: Doliński Krzysztof
 

Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów
 
Przewodniczący Komisji: Stokłos Mariusz
Z-ca Przewodniczącego Komisji: Szkotnicka Iwona Małgorzata
Członek Komisji: Wasiak Krystyna
Członek Komisji: Gancarz Jadwiga
Członek Komisji: Jabłonowski Paweł Saturnin
Członek Komisji: Chyliński Krystian
Członek Komisji: Cegiełka Alicja Irena
 

Komisja Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia
 
Przewodnicząca Komisji: Wasiak Krystyna
Z-ca Przewodniczącej Komisji: Szkotnicka Iwona Małgorzata
Członek Komisji: Gancarz Jadwiga
Członek Komisji: Lipowska Ewa Teresa
Członek Komisji: Boćko Zbigniew
Członek Komisji: Pawłowska Dorota Wanda
Członek Komisji: Stańczak Piotr Mikołaj
Członek Komisji: Cegiełka Alicja Irena
Członek komisji: Zielska Elżbieta
Członek komisji: Giesek Mariusz Jan
 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Prawa, Porządku i Ochrony Przeciwpożarowej
 
Przewodniczący Komisji: Doliński Krzysztof
Z-ca Przewodniczącego Komisji: Lipowska Ewa Teresa
Członek Komisji: Boćko Zbigniew
Członek Komisji: Jabłonowski Paweł Saturnin
Członek Komisji: Giesek Mariusz Jan
Członek Komisji: Zielska Elżbieta
 

Do kompetencji Rady Gminy należy:
 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  • worzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

     
Urząd Gminy Działdowo
 • Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna
 • EPUAP
 • Komenda Powiatowa Policji
 • powiatdzialdowski.pl
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
Urząd Gminy Działdowo
Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, warmińsko-mazurskie, tel. 23 697 07 00 , fax 23 697 07 01, sekretariat@ugdzialdowo.pl, www.gminadzialdowo.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA projekt i hosting: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x